Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

en th

Create an account

announce2558

PDF Print E-mail

 

 หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2558

 

 

สนใจ ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

1. คุณพชร   02-223-0021-9 ต่อ 1087

2. คุณพิชชา 02-223-0021-9 ต่อ 1631

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วนดังนี้

1. หนังสือนำส่ง

2. ใบสมัคร

3. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์, หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ(รับรองสำเนาทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท, สำเนาใบเสนอราคา(ใบเสนอราคาของอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน 1 ราย และใบเสนอราคาเปรียบเทียบอีก 2 ราย)

4. คุณสมบัติของเครื่องจักรอุปกรณ์(Spec)

 
>